Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala lektioner


Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Christer Sjöberg, lärare i matematik på mellanstadiet. Han har gått från att inte se nyttan med programmering till att jobba för att eleverna ska förstå hur kod styr vårt samhälle.

När Christer Sjöbergs rektor bad honom att ta in programmering i undervisningen stretade han emot. Men han hade inget val. Tillsammans skapade Christer och eleverna program för att träna multiplikation och division. Det ledde till bra mattesamtal. Nu är programmering en naturlig del av undervisningen.