Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala lektioner


Feb 17, 2021

Kristina Alexanderson möter Annika Sjödahl, svensklärare på Gröna Dalens skola. De samtalar om emojiernas betydelse och hur eleverna använder dem.

Vad händer när symbolerna flyttar in i textskrivandet? När Annika Sjödahl fick en kärleksemoji från en elev blev hon osäker och tog upp det med kollegorna. Det visade sig att de också hade fått kram- och pussemojier från sina elever. Som svensklärare försöker hon få eleverna att reflektera över språk och texttyper, och förstå när det är okej att använda emojier.